Sessió JGL2023/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de ma...

Sessió JGL2023/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de maig de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 23/05/2023 13:30h Publicat el: 31/05/23 08:48h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/18 Ordinària 16/05/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Baixa de gual inexistent c. Doctor Pujol,7

2.2 Baixa de gual c. Lluis de Recasens,1

2.3 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/700, Passeig Tolrà 6

2.4 Acceptar el projecte executiu presentat i liquidar els imports corresponents  l augment de pressupost d ela llicència d'obres majors OMA2100032, C. Jeies 47

2.5 Acceptar la renúncia de la comunicació prèvia d’obres menors 2414-2022/1502, camí Can Carner

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar llicència d'obertura de rasa al Carrer Ronda Tramuntana, 28

3.2 Aprovar llicència obertura de rasa entre el carrer les Garrigues i Priorat - Sol. GDSC3323050010

3.3 Aprovar llicència d'obres per obrir un rasa al carrer Forn de Raig, 23-24 - Sol·licitud 629332

3.4 Aprovar llicència d'obres C. Suècia, 35 - Sol·licitud 619637

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb contracte basat en Acord marc 2018.04 Lot 20 Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb plataforma elevadora mòbil (PEMP) de compra CONT2300066

4.2 Subministrament de maquinària tècnica i elements de transport contracte basat en Acord marc 2018.04 Lot 17 Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb caixa oberta i grua de compra CONT2300077

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Aprovar la justificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç de Savall i la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT per desenvolupar el projecte “El bosc ens cuida, cuidem el bosc”, per a l’any 2022.

5.2 Aprovar la justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient per a l’any 2022

6.- Regidoria de Treball

6.1 Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració, per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a la formació pràctica en centres de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pel programa FOAP 2022-2023, per l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Contracte de manteniment dels rellotges públics dels edificis del municipi (CONT2300051)  

7.2 Contracte de servei de gestió de la publicitat als mitjans de comunicació de titularitat municipal  

7.3 Adjudicar la Concessió administrativa d'ús privatiu de bé domini públic per a la instal·lació i explotació de diverses atraccions de fira per a la Festa Major, Festa de Nadal i Festa de Primavera procediment Obert simplificat abreujat CONT2300062  

7.4 Aprovar les bases i la convocatòria procés selectiu amb caràcter definitiu d'una plaça de personal funcionari subaltern, inclosa a l'oferta pública ocupació 2020.  

7.5 Aprovar la justificació de la despesa econòmica del conveni marc col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb Cruz Roja Española (Comitè Local de Sentmenat) per al desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social per a l’any 2022  

7.6 Aprovar la justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d’Esports per a l’any 2022  

7.7 Aprovar projecte d “Obres d’instal·lació d’ascensor, millores d’accessibilitat i rehabilitació dels jardins de l’escola de música de Torre Balada”.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta