Sessió JGL 2023/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de m...

Sessió JGL 2023/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de maig de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 16/05/2023 13:30h Publicat el: 24/05/23 13:31h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/17 Ordinària 09/05/2023

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de l'àmbit 2 del PAU 6 (Tolosa-Portugal-Gran Bretanya) - PMU

2.2 Baixa de gual c. Agustina d'Aragó,50

2.3 Baixa de gual c. Agustina d'Aragó,52

2.4 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/693, Av. Can Font 24

3.- Regidoria d’Esports

3.1 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa amb conveni atorgada a l’entitat Club Atlètic Castellar, per a l’any 2022

3.2 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Unió Esportiva Castellar, per a l'any 2022

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Justificació del conveni (codi CONV2200022) de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Associació de comerciants de Castellar del Vallès, per a l’any 2022.

4.2 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipalen Castellar del Vallès, per a l'any 2022

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Oferta Pública Ocupació exercici 2023

6.- Regidoria de Serveis Generals

6.1 Prendre coneixement de la pròrroga del contracte Lot 1 Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dadesentre l’empresa VODAFONE ESPAñA SAU i el Consorci Localret

7.- Assumptes sobrevinguts.

7.1   Convocatòria concurs específic per l'atribució temporal de funcions de coordinador/a de l'equip bàsic d'atenció primària.  

7.2   Aprovar les bases específiques i convocatòria del procés selectiu de personal laboral temporal per ocupar la plaça de tècnic/a auxiliar de Cultura, fins a la seva provisió definitiva.  

7.3   Aprovar les bases i convocatòria procés selecció per proveir en propietat una plaça de funcionari, tècnic/a grau mitjà, concurs oposició, torn promoció interna.  

7.4   Projecte d'obres de recuperació d'un tram del Carrer de Can Torrella a Can Font,  al municipi de Castellar del Vallès.  

7.5   Obres de reforma de la piscina del Casino del Racó a Sant Feliu del Racó CONT2300086  

7.6   Projecte constructiu per eliminar els abocaments d'aigües residuals al medi a la zona  pròxima al carrer Arbrells, al terme municipal de Castellar del Vallès.   

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta