Sessió JGL 2023/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 31 de g...

Sessió JGL 2023/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 31 de gener de 2023

Junta de Govern Local - Ordinària 31/01/2023 13:30h Publicat el: 08/02/23 09:39h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2023/3 Ordinària 24/01/2023

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Llicència Obres via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1881

2.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1882

2.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1889

2.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1895

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Adjudicar el contracte “Servei de dinamització del LAB Castellar” (CONT2200185) a l’empresa FUNDACIó PRIVADA CENTRE CIM amb NIF núm. G63749162

3.2 Adjudicar el contracte d’“Obres de millora de les connexions del camí del riu a Castellar del Vallès” (CONT2200085), a favor de la UTE “Millora connexions camí del riu” NIF U72658909 constituïda per les empreses Tratamiento, Acondicionamient de Laderas y Obras, SA (TALIO) i Naturalea Conservació, SL

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovar la justificació de despeses del Programa complementari de suport a l’escolarització d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per al segon i tercer trimestre del curs 2021/2022

4.2 Aprovar la relació 436 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora. per JGL

4.3 Aprovar la relació 36 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora. per JGL

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Concedir llicència d'obres majora 2413-2022/863, Rd. Tramuntana 28  

5.2 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/657, Av. Sant Esteve 60   

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta