Sessió PLE 2023/01 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2023

Sessió PLE 2023/01 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2023

Ple Municipal - Ordinària 31/01/2023 19:00h Publicat el: 02/03/23 13:49h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2022/11 Ordinària 20/12/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1814 a la 1944 de 2022 i de la 1 a la 97 de 2023.

3.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

4.- Aprovar increment retribucions del personal al servei de l'ajuntament exercici 2023.

5.- Aprovar de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2023.

6.- Assumptes sobrevinguts.

b) Part deliberativa i de control

7.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC que porta per títol "Moció sobre el dèficit d’infraestructures i serveis a Castellar del Vallès".

8.- Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC-CP que porta per títol "Demanar l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària i la millora dels recursos a l’àrea bàsica de salut de Castellar del Vallès".

9.- Proposicions i mocions sobrevingudes.

10.- Precs i preguntes.

  Anar als documents
  0h 00' 01'' 0 Intervencions
  0h 07' 11'' 3 Intervencions
  0h 10' 36'' 0 Intervencions
  1h 37' 47'' 0 Intervencions
  1h 38' 00'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta