Sessió JGL 2022/43 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de d...

Sessió JGL 2022/43 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 20/12/2022 13:30h Publicat el: 11/01/23 13:09h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/42 Ordinària 13/12/2022

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1222

2.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1816

3.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

3.1 Aprovar les bases i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, professor/a música, subgrup A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball professor/a música, mitjançant concurs mèrits (codi OPO EST CM 10-2022).

3.2 Aprovar les bases i convocatòria per l'estabilització de dues places  de personal laboral, auxiliar tècnic, subgrup C2 , de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball monitor/a, mitjançant concurs de mèrits (codi OPO EST CM 12-2022).

3.3 Aprovar les bases i la convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal funcionari, escala administració general, subescala auxiliar, subgrup C2 de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball informador/a, mitjançant concurs de mèrits (codi OPO EST CM 11-2022).

3.4 Aprovar les bases i la convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, auxiliar tècnic/a, categoria auxiliars tècnics/ques, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament Castellar del Vallès, lloc auxiliar tècnic/a comunicació, mitjançant concurs oposició (codi OPO EST CO 5-2022).

4.- Regidoria de Feminisme

4.1 Aprovar la minuta del conveni de col•laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025, així com l'Annex I.

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1   Aprovació concessió de subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2022  

5.2   Aprovar convocatòria i bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs per mobilitat interadministrativa, del lloc de treball de Cap d'unitat de Comptabilitat, Fiscalització i Serveis Generals.  

5.3   Aprovar les bases i la convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, subaltern/a, categoria personal d'oficis, grup AP, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball conserge escola, mitjançant concurs oposició (codi OPO EST CO 6-2022).  

5.4  Aprovar les bases i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, personal d'oficis, subgrup AP, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball peó/na, mitjançant concurs mèrits (codi OPO EST CM 9-2022)  

5.5   Aprovar les bases i la convocatòria per a l'estabilització de dues places de personal funcionari, escala administració general, subescala auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Valles, lloc auxiliar administratiu/va, mitjançant concurs de mèrits (codi OPO EST CM 13-2022).  

5.6   Aprovar les bases i convocatòria per l'estabilització d'una plaça personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnics/ques auxiliars, tècnic auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès,  lloc tècnic/a auxiliar habitatge, mitjançant concurs mèrits (OPO EST CM 17-2022).  

5.7   Aprovar les bases i la convocatòria per l'estabilització d'una plaça personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, categoria tècnica diplomada, tècnic/a grau mitjà, subgrup A2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, mitjançant concurs mèrits (OPO EST CM 19-2022)  

5.8   Aprovar les bases i convocatòria per l'estabilització d'un plaça de personal laboral, auxiliar tècnic, categoria auxiliars tècnics/ques, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar tècnic cultura, mitjançant concurs de mèrits (codi OPO EST CM 14-2022).  

5.9   Aprovar les bases i la convocatòria per l'estabilització d'una plaça vacant de personal laboral, tècnic/a auxiliar, categoria tècnics/ques especialistes, tècnic auxiliar, subgrup C1 de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar, tècnic auxiliar ocupació, mitjançant concurs mèrits (OPO EST CM 15-2022)  

5.10   Aprovar les bases i la convocatòria per l'estabilització d'una plaça personal laboral, auxiliar tècnic/a, categoria auxiliars tècnics/ques, subgrup C2 de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, informador/a, mitjançant concurs mèrits (OPO EST CM 16-2022).  

5.11   Aprovar la convocatòria i les bases per l'estabilització de cinc places funcionari, escala administració general, subescala administrativa, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc administratiu/va, mitjançant concurs de mèrits (OPO EST CM 18-2022).  

5.12   Aprovar les bases i la convocatòria per l'estabilització d'una plaça de personal laboral, tècnics/ques especialistes, administratiu/va, subgrup C1, lloc de treball secretari/ària alcaldia, mitjançant concurs de mèrits (OPO EST CM 20-2022).

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta