Sessió PLE 2022/11 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre ...

Sessió PLE 2022/11 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 20/12/2022 19:00h Publicat el: 02/02/23 12:17h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva

 1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari de desembre de 2022

 2.- Aprovació acta anterior

 PLE2022/10 Ordinària 29/11/2022

 3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1707 a la 1813

 4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre d'aprovació del Pla anual normatiu municipal de l'any 2023

 5.- Atorgament de la medalla de la vila al cineasta Pere Joan Ventura Carol

 6.- Resoldre les reclamacions presentades  i aprovar definitivament la setena modificació de l'ordenança general de preus públics per a 2023 i els seus annexos 1,2, 3, 5 i 7

 7.- Resolució reclamacions i aprovar definitivament la modificació d'ordenances fiscals per a 2023

 8.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 9/2022

 9.- Aprovació increment addicional de 1,5 per cent a les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament amb efectes 1 de gener de 2022, en els termes recollits per l'article 23 del Real Decret-llei 18/2022, 18 d'octubre.

 10.- Assumptes sobrevinguts

  b)   Part deliberativa i de control

11.- Proposicions i mocions sobrevingudes

11.1   Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció de Junts per Castellar en suport al comerç davant l'elevada inflació i l'augment dels costos de l'energia"

11.2   Moció presentada pel grup municipal la CUP amb el títol "Instar a la Generalitat a executar el perllongament dels FGC des de l'estació Sabadell-Nord fins a Castellar"   

12.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 01' 15'' 0 Intervencions
  1h 15' 04'' 0 Intervencions
  2h 18' 40'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta