Sessió JGL2022/42 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de de...

Sessió JGL2022/42 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 13/12/2022 13:30h Publicat el: 21/12/22 12:47h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/41 Ordinària 29/11/2022

2.- Regidoria de Transició Ecològica

2.1 Aprovació del conveni de col·laboració amb Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

3.- Regidoria de Projectes Urbans

3.1 Baixa de  gual Ctra. Sentmenat,64

3.2 Baixa de gual Passeig,33

3.3 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/542, C. Mestre Miró 2

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm: 3043-2022/1708

4.2 Aprovar projecte d'obres de "Reforma de la piscina del complex Racó Esports  del municipi de Castellar del Vallès"

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Aprovar la relació 375 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora.

5.2 Resoldre procediment revocació subvenció a entitats sense afany de lucre, atorgada a l'Agrupació de Veïns del Pla de Castellar del Vallès, per a l'any 2021.

5.3 Resoldre procediment revocació de la subvenció atorgada a l'entitat AFA Escola Joan Blanquer, a l'àmbit de Cooperació, solidaritat, nova ciutadania i voluntariat, per a l'any 2021.

5.4 Resoldre procediment de revocació de la subvenció atorgada a l'entitat AFA Escola Joan Blanquer, a l’àmbit d’Educació per a l'any 2021.

5.5 Resoldre procediment de revocació de la subvenció atorgada a l'entitat APA Col·legi La Immaculada de Castellar del Vallès, a l’àmbit d’Educació per a l'any 2021.

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització de dos places vacants de personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic auxiliar biblioteca, mitjançant concurs de mèrits (codi conv. OPO EST CM 5-2022).

6.2 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, informàtic/a, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic auxiliar informàtica, mitjançant concurs de mèrits (codi conv. OPO EST CM 6-2022).

6.3 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, informàtic/a, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic auxiliar informàtica, mitjançant concurs oposició (codi conv. OPO EST CO 2-2022).

6.4 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, auxiliar administratiu, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball informador/a, mitjançant concurs oposició (codi conv. OPO EST CO 3-2022).

6.5 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització de sis places de personal laboral, subaltern/a, conserge, subgrup AP, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball conserge, mitjançant concurs mèrits (codi OPO EST CM 7-2022).

6.6 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar joventut, mitjançant concurs mèrits (codi OPO EST CM 8-2022).

6.7 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça de personal laboral auxiliar administratiu, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar administratiu Serveis Socials (codi conv. OPO EST CO 4-2022). 

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Adjudicar el contracte d’ “Obres de millora d’asfaltats de les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès” (CONT2200142), a l’empresa ASFALTATS DE L’ANOIA, S.L.  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta