Sessió JGL 2022/41 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de n...

Sessió JGL 2022/41 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de novembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 29/11/2022 13:30h Publicat el: 14/12/22 12:08h

Observacions de la sessió:

I. EN ACTE PúBLIC

Els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

1.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

1.1 Autoritzar la compatibilitat activitat privada a la treballadora municipal Erica López Galera

 

II. EN ACTE NO PúBLIC

Un cop finalitzats els punts anteriors, es tractaran els següents punts en acte no públic, en presència de l’Alcalde i els regidors que formen part de la Junta de govern local:

2.- Aprovació acta anterior

JGL2022/40 Ordinària 22/11/2022

3.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

3.1 Aprovar el programa temporal, bases reguladores i convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/ària interina per ocupar lloc de treball tècnic/a jurídic/a de Recursos Humans per a l'execució de programa temporal.

4.- Regidoria de Projectes Urbans

4.1 Atorgar alta de Gual per ús i ocupació OMA18000021 Ronda Turuguet,68-76

4.2 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/470, C. Forn de Raig 40A-40B

4.3 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/686, C. Roger de Llúria 4, bx-1 i 1-2

4.4 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/870, Av. Can Font 26

4.5 Aprovació conveni consorci de Residus estudi model recollida de residus

4.6 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/1019, C. Sabadell 34

4.7 Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/998, C. Pare Borrell 21-23

5.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

5.1 Aprovar el projecte d'obres de millora dels asfaltats i voreres als polígons industrials del municipi de Castellar del Vallès.

5.2 Llicència Obres Via Pública. Exp núm 3043-2022/1630

5.3 Projecte executiu obra de substitució de la il·luminació de les Pistes d'Atletisme per tecnologia LED.

6.- Regidoria de Serveis Generals

6.1 Adjudicar a l’empresa GARDEN EGARA, SL  amb NIF B60309762 el contracte de “Plantació de l’arbrat viari a Castellar del Vallès” (CONT2200139)

6.2 Aprovar la primera pròrroga del Servei de reparació, manteniment i conservació de voreres i calçades de la via públic de Castellar del Vallès, CONT2000046, adjudicat a l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL amb NIF núm. B66533456

6.3 Declarar deserta la licitació de l’ “Obra de rehabilitació de la Casa Ribas, Arxiu d’Història de Castellar del Vallès” (CONT2200176), atès que no s’ha presentat cap oferta.

7.- Regidoria d'Economia

7.1 Resoldre procediment revocació subvenció a entitats sense afany de lucre a Ball de Bastons de Castellar del Vallès, per al 2021.

7.2 Resoldre procediment de revocació de la subvenció a entitats sense afany de lucre, a l'entitat Banda Cultural de Cornetas i Majorettes de Castellar del Vallès, per a l'any 2021.

8.- Regidoria d’Esports

8.1 CONVENI CAC - Aprovació conveni marc de col·laboració amb el Club Atlètic Castellar i l'addenda corresponent a l'exercici 2022

9.- Assumptes sobrevinguts

9.1   Projecte executiu d'obra per a l'estabilització del talús a C/ Santa Maria de Villalba de Can Font.  

9.2   Sol·licitar la participació en el 53è Concurs d'aparadors i premis al millor aparador i a la millor campanya nadalenca a les xarxes social, organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell  

9.3   Conveni col·laboració Transport Públic  

9.4   Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça vacant personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar premsa, mitjançant concurs mèrits (codi conv. OPO EST CM 1-2022).  

9.5   Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització de quatre places vacants personal laboral, tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball tècnic/a auxiliar de continguts, mitjançant concurs mèrits (codi conv. OPO EST CM 2-2022).  

9.6   Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització de dos places vacants de personal laboral, auxiliar tècnic/a, subgrup C2, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball auxiliar tècnic/a so, mitjançant concurs de mèrits (codi conv. OPO EST CM 3-2022)  

9.7   Aprovar les bases reguladores i convocatòria de l'estabilització d'una plaça vacant de personal funcionari, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, tècnic/a superior Arquitectura, subgrup A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc arquitecte/a d'obres,  planificació i protecció del territori, mitjançant concurs mèrits (codi conv. OPO EST CM 4-2022).  

9.8   Aprova les bases reguladores i convocatòria per a l'estabilització d'una plaça vacant de personal laboral, professor/a, subgrup A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, lloc de treball professor/a Escola Adults, mitjançant concurs oposició (codi conv. OPO EST CO 1-2022).  

9.9   Adjudicar el contracte “Obres de pacificació d’entorns escolars de diverses escoles de Castellar del Vallès amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “Next Generation EU” (CONT2200164)

9.10   Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert d’acord amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 del contracte  “Obres de rehabilitació de la Casa Ribas, Arxiu d’Història de Castellar del Vallès”  

9.11   Adjudicar el contracte del “Servei d’atenció psicològica adreçat a joves pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE)” (CONT2200119), a favor de SILVIA TOMAS BLANCO amb NIF ***0209

9.12   Adjudicar el Subministrament i col·locació de jocs infantils a la plaça Miquel Pont de Sant Feliu del Racó CONT2200170  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta