Sessió JGL2022/40 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de no...

Sessió JGL2022/40 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de novembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 22/11/2022 13:30h Publicat el: 30/11/22 10:11h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/39 Ordinària 15/11/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Resolució llicència ambiental exp.202100070 c. Solsonès,19

2.2 Canvi titularitat llicència d'obres majors OMA2100056, C. Montmany 1-3

2.3 Aprovar inicialment el Pla Especial d'assignació d'ús a una reserva d'equipament (Torre del Pont)

2.4 Alta de Gual c. Bullidors,29

2.5 Alta de Gual c. Josep Anselm Clavé,20

2.6 Alta de Gual c. Amadeu Vives,6

2.7 Alta de Gual C.Balmes,47

3.- Regidoria d'Habitatge

3.1 Actualització IPC pis d'emergències carrer Roger de Llúria, 8

4.- Regidoria d’Educació

4.1 Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Sant Esteve.

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Adjudicar el Servei de planificació, dinamització i seguiment del consell d'infants i del consell d'adolescents del municipi CONT2200092

5.2 Adjudicar a l’empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUé, SL amb NIF B65543969 el contracte de “Servei treballs forestals de reducció de densitat de l’arbrat i estassada de sotabosc de la franja de prevenció d’incendis de la urbanització Aire-sol D” (CONT2200169).

5.3 Adjudicar el Subministrament de llums de nadal amb destinació a carrers i places del nucli urbà, en la modalitat de compra, CONT2200175

5.4 Aprovar la modificació puntual del contracte del “Servei de reparació, manteniment i conservació de voreres i calçades de la via pública de Castellar del Vallès” (CONT2000046), adjudicat a l’empresa ASFALTOS BARCINO, S.L.

6. Regidoria d'Economia

6.1 Resoldre procediment revocació de la subvenció a entitats sense afany de lucre atorgada a l'entitat Orquestra Castellar, per al 2021

6.2 Resoldre procediment revocació subvenció a entitats sense afany de lucre atorgada a Budellets Slot Club per a l'any 2021

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Aprovar la relació 363 d'obligacions ordinari. Resolució discrepàncies informe intervenció per omissió funció interventora.  

7.2 Conformitat i aprovació com a propi de l’òrgan de contractació el contingut del l’informe núm. 097/2022 del Secretari accidental  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta