Sessió JGL 2022/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de n...

Sessió JGL 2022/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 15/11/2022 13:30h Publicat el: 01/12/22 13:38h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/38 Ordinària 08/11/2022

2 Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Resolució llicència ambiental exp.202100028 c. Montsià,90

2.2 Atorgar alta de Gual per us i ocupació OMA 190009 Serra de Sant Feliu,40

2.3 Atorgar alta de Gual per us i ocupació OMA 200200013 C. Pomera,7

2.4 Atorgar alta de Gual per us i ocupació OMA1600035 C. Matadepera,38

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1537

3.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1539

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1222

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Subministrament d’un vehicle serveis generals ZERO-elèctrics (BEV) a través de l'adhesió a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07) Lot 14 scooter urbana (BEV) en compra CONT2200171

4.2 Declarar desert el procediment de la licitació de l’obra “Rehabilitació de les façanes, coberta i exteriors de la Torre del Pont”

4.3 Aprovar la primera pròrroga del contracte del Servei de control integrat de plagues en l’àmbit ambiental: desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès (CONT2000005)

4.4 Aprovar l’addenda relativa al document administratiu corresponent a la cessió de la “concessió demanial relativa al servei dels establiments de bar restaurant de la plaça de cal Calissó i del bar l’espai tolrà” (CONT110008).

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Resoldre procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació Cal Gorina, per a l'any 2021

5.2 Resoldre procediment revocació parcial de la subvenció nominativa amb conveni a l'entitat Cruz Roja Española, per a l'any 2021

5.3 Resoldre procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació Adopcats, per a l'any 2021.

5.4 Resoldre procediment revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació la Taca Lleure i Cooperació, a l'àmbit Atenció Social, per a l'any 2021

5.5 Resoldre procediment revocació parcial subvenció atorgada a l'entitat Cercle de Col·leccionistes de Castellar, a l'àmbit de Cultura, per a l'any 2021

5.6 Aprovar Ajuts socials d'import superior a 500€

6.- Regidoria d'Activitat Econòmica

6.1 Adhesió al conveni signat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció a Emprenedors ( PAE), a les seves oficines municipals .

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Aprovar projecte d'obres "Adequació de camins de la xarxa bàsica del pla de prevenció d'incendis forestals 2022

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta