Sessió JGL2022/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de nov...

Sessió JGL2022/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 08/11/2022 13:30h Publicat el: 16/11/22 10:33h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/37 Ordinària 25/10/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Atorgar alta de Gual per us i ocupació OMA1900031 C. Camamilla,16

2.2 Desestiment Baixa de Gual c. Joan Arús,19

2.3 Aprovar l'ocupació de la via pública de la llicència d'obres majors OMA2100039, C: Doctor Vergés 36

2.4 Concedir llicència de parcel·lació 2433-2022/708, C. Fonoll 9-11

2.5 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/516, Ptge. Virreina 11

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1313

3.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1430

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1498

3.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm.  3043-2022/1499

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Modificar la distribució pluriennal de la despesa del contracte basat de Subministrament d’equips informàtics en la modalitat d’arrendament amb opció a compra de l’Acord marc 2018.09 Lots 15 i 16 CONT2200057

4.2 Adjudicar a l’empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUE, SL amb NIF B65543969 el contracte de “tala i plantació 3 palmeres exemplars Palau Tolrà per a l'Ajuntament de Castellar del Vallès” (CONT2200140)

4.3 Autoritzar la cessió a favor de l’empresa COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT,S.L.U, amb NIF A63392955 del contracte de redacció del projecte i execució de les obres d’ampliació de l’Institut escola Sant Esteve de Castellar del Vallès, (CONT2200026)

4.4 Aprovar el nou text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Diputació de Barcelona, per l'adhesió a la Xarxa d'Arxius Municipals

4.5 Modificar la distribució pluriennal de la despesa del contracte menor de Subministrament de premsa, diaris i revistes destinats als equipaments municipals CONT2100122

4.6 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert del servei de dinamització del LAB Castellar, expedient CONT2200185

4.7 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert de conformitat amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 de l’acord marc d’homologació de professionals i/o empreses pel “Servei de transport a la demanda entre Can font i Ca n’Avellaneda i el nucli urbà de Castellar del Vallès”

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Resoldre procediment de revocació i aprovar la compensació de deute i crèdit de l'entitat Servei a la Natura (SERNA)

5.2 Resoldre procediment de revocació i aprovar la compensació de deute i crèdit de l'Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès ADF

5.3 Aprovar la justificació de la subvenció nominativa amb conveni atorgada a l’Associació Penya Arlequinada de Can Font – Ca N’Avellaneda, per a l'any 2022

5.4 Rectificar l'error material detectat a l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2022 on s'aprova el conveni de ciclologística amb la Creu Roja

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Aprovar la convocatòria i les base reguladores del procés selectiu per seleccionar personal laboral temporal per ocupar lloc de treball d'auxiliar tècnic/a comunicació, per substituir transitòriament a la personal titular del lloc.

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1 Aprovar projecte d'obres d'habilitació aparcaments a la Ronda de Llevant i Ronda Tramuntana  

7.2 Aprovar les bases generals reguladores dels processos per a la provisió de places incloses en l'oferta pública extraordinària d'ocupació  per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.  

7.3 Recurs especial en matèria de contractació CONT2200079 Servei d'auxiliars de conversa per al foment de la competència lingüística en llengua anglesa destinat a l'alumnat dels centres educatius d'infantil i primària del municipi  

7.4 Adjudicar el contracte d’ “Obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l’Eixample de Castellar del Vallès – diversos vials”, LOT 1 (CONT2200080), a favor de l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU amb NIF B65675365  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta