Sessió PLE2022/09 Ordinària de Ple Municipal del 18 d'octubre de 2022

Sessió PLE2022/09 Ordinària de Ple Municipal del 18 d'octubre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 18/10/2022 19:00h Publicat el: 01/12/22 13:37h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva

1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari d'octubre de 2022.

2.- Aprovació acta anterior.

PLE2022/8 Ordinària 27/09/2022

3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1271 a la 1415.

4.- Assumptes competències de la junta de Govern Local per delegació de Ple

 - Donar compte de l'acord de junta de govern local de data 27 de setembre en relació a comparèixer com a part codemandada al recurs ordinari núm. 68/2022.

5.- Donar compte de la contractació d'urgència de la senyora Erica López Galera, auxiliar tècnica de comunicació.

6.- Establir l’aplicació a l’àmbit de l’Ajuntament de Castellar del Vallès del règim de revisió de preus dels contractes d’obres.

7.- Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla, per a l'exercici 2023

8.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals, per a l'exercici 2023

9.- Aprovació inicial de la setena modificació de l'ordenança general de preus públics i els seus annexos, per a l'exercici 2023

10.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, per la prestació dels serveis de cementiri, per a l'exercici 2023

11.- Assumptes sobrevinguts.

11.1   Aprovar la modificació del contracte Gestió dels servei públic de recollida i trasllat dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal, i de la neteja viària de Castellar del Vallès (CONT1300018)  

11.2   Rectificació d'error material en l'expedient d'aprovació de la sisena modificació de l'ordenança general reguladora de preus públics   

    b)   Part deliberativa i de control

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

13.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 01' 34'' 1 Intervencions
  0h 04' 36'' 1 Intervencions
  0h 10' 13'' 0 Intervencions
  1h 25' 06'' 0 Intervencions
  1h 25' 18'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta