Sessió JGL 2022/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 d'oc...

Sessió JGL 2022/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 d'octubre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 11/10/2022 13:30h Publicat el: 21/10/22 10:36h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/34 Ordinària 04/10/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Acceptar el desistiment de la llicència d'obres majors 2413-2022/333, C. Malvasia 19

2.2 Concedir llicència d'obres majors 2413-20022/413, C. Mestre Ros 44

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1289

3.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1291

4.- Regidoria de Salut Pública

4.1 Resolució del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya per a l’accés a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC)

5.- Regidoria de Serveis Generals

5.1 Declarar deserta la licitació del “Servei de dinamització del LAB Castellar” (CONT2200128)

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no remunerades de l'alumne José Melgarejo Carbó a Ràdio Castellar

6.2 Aprovar convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es Socials.

7.- Assumptes sobrevinguts

7.1   Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta de l’actuació “Centres Locals de Serveis a les empreses“  

7.2   Aprovar l’expedient i la convocatòria amb caràcter ordinari, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 del contracte d’ “Obres de millora dels paviments de les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès”, ref.CONT2200147    

7.3 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert i tramitació urgent d’acord amb l’article 159 i 119 de la LCSP 2017 del contracte “Obres de pacificació dels entorns escolars de Castellar del Vallès, fase 1 ( Escola Emili Carles Tolrà, Escola El sol i la lluna, Escola Joan Blanquer)  

7.4   Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert simplificat abreujat del contracte de treballs forestals de reducció de densitat d’incendis de la urbanització Aire-Sol D, expedient CONT2200169  

7.5   Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert simplificat abreujat a l’empara de l’article 159.6 de la LCSP i de tramitació ordinària, del contracte Plantació d’arbrat  viari al nucli urbà expd. CONT2200139  

7.6   Aprovar la pròrroga extraordinària del Servei d’auxiliars de conversa per millorar el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat dels centres educatius i primària (CONT1900112) a favor de l’empresa PONREC ASSESSORS, S.L

7.7   Aprovació projecte "Canvi de fusteries exteriors de l'Ateneu"  

7.8   Lloguer d'habitatge d'emergències socials al carrer Roger de Llúria, 7 1er 4a  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta