Sessió JGL 2022/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de s...

Sessió JGL 2022/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 27/09/2022 13:30h Publicat el: 05/10/22 11:36h

Observacions de la sessió:

 I. EN ACTE PúBLIC
 Els següents punts corresponents a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:
1.- Regidoria de Serveis Generals
1.1 Comparèixer com a part codemandada al recurs ordinari núm. 68/2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 
II. EN ACTE NO PúBLIC
 Un cop finalitzats els punts anteriors, es tractaran els següents punts en acte no públic, en presència de l’Alcalde i els regidors que formen part de la Junta de govern local:
2.- Aprovació acta anterior
JGL2022/32 Ordinària 20/09/2022
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Acord inici CONT2200140
4.- Regidoria d'Atenció Social
4.1 Aprovació del Contracte Programa 2022/2025 per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l' Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social
5.- Regidoria de Transició Ecològica
5.1 Aprovació acord de col•laboració per la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) a l’àrea de gestió forestal de Les Arenes.
6.- Regidoria de Projectes Urbans
6.1 Declarar que és procedent aplicar la bonificació de l'ICIO a l'expedient d'obres 2414-2021/1076, PL. Europa 6-7
6.2 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres O-00300, C. Mas Pinetó 16
6.3 Acordar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA2000001, carrer Montcada, 65-67
6.4 Concedir llicència d'obres majors 2413-2022/272, C. Mare de Déu de Meritxell 2
6.5 Llicència Ambiental exp.202100028
7.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
7.1 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Aram Vilalta Via a la Biblioteca Antoni Tort
7.2 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Marc Font Molina a Serveis Socials i al SAC
7.3 Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Raúl Mármol González a Ràdio Castellar
8.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
8.1 Llicència Obres via Pública. Exp. núm. 3043-2022-1222
8.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043/2022-1231
9.- Regidoria d'Activitat Econòmica
9.1 Addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Castellar del Vallès per al desenvolupament del cens d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica pel 2020. 
10.- Assumptes sobrevinguts

10.1   Iniciar la licitació del contracte d'obres de millora dels asfaltats de les àrees residencials del municipi  

10.2   Subministrament de gas natural a través de l’adhesió al contracte basat 2021.04-A02 en l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2021.04) CONT2200174  

10.3   Revocar l'acord pres en sessió de Junta de Govern Local de data 26 d'octubre de 2021, pel qual s’aprova la minuta del conveni de col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions, així com el seu Annex (ref. CONV2100024), d’acord amb els motius exposats anteriorment.  

10.4   Aprovar la convocatòria i bases per a la selecció de personal laboral temporal per ocupar lloc de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL - Impuls Emprenedoria Local).  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta