Sessió JGL2022/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de se...

Sessió JGL2022/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de setembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 20/09/2022 13:30h Publicat el: 28/09/22 09:28h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/31 Ordinària 13/09/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100039, C. Doctor Vergés 36

2.2 Acceptar la cessió de vial (5,78 m2) de la titular registral Nou Residencial Castellar SLU, segregats de la finca registral 3066 (C. Doctor Vergés 36)

2.3 Aprovar la correcció d'error de la divisió horitzontal 2433-022/858, C. Major 100-102

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres via Pública. Exp.num 3043/2022-1121

3.2 Llicència Obres via Pública. Exp. num 3043/2022-1122

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp.num 3043/2022-1124

3.4 Llicència Obres Via Pública. Exp.num 3043/2022-1126

3.5 Llicència Obres Via Pública. Exp.num 3043/2022-1127

3.6 Llicència Obres Via Pública. Exp. num 3043/2022-1129

4.- Regidoria d'Economia

4.1 Aprovar Programa complementari de suport a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per al segon i tercer trimestre del curs 2021/2022

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l'alumne Oriol Gaona Estrada

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1 Adjudicació Servei de manteniment instal·lacions contra incendis i sistemes de detecció als edificis públics municipals, CONT2200066  

6.2 Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances defensa jurídica i reclamació de danys (exp. 2019.01 lot 4) CONT2200155  

6.3 Llicència Obres via Pública. Exp. núm 3043/2022-1221  

6.4 Aprovació del Projecte tècnic de les obres d'adequació i explanació del solar, per la construcció d'una piscina municipal al municipi de Castellar del Vallès.  

6.5 Conveni entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'Associació de comerciants de Castellar del Vallès 2022  

6.6 Aprovar el conveni marc de col·laboració i l'addenda de 2022, entre l’Ajuntament de Castellar del Vallés i l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Castellar del Vallès per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes al voltant de l’envelliment actiu dins equipaments municipals.

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta