Sessió JGL 2022/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de s...

Sessió JGL 2022/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de setembre de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 13/09/2022 13:30h Publicat el: 21/09/22 12:59h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/30 Ordinària 06/09/2022

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Aprovar projecte d'obres de millora d'asfaltats als polígons industrials del municipi de Castellar del Vallès

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Aprovar la primera pròrroga del Servei per a desenvolupar el projecte educatiu adreçat a joves de 15 a 18 anys des de l’àmbit professionalitzador, CONT2000064, adjudicat a l’empresa FUNDACIó MAIN amb NIF G62356159

4.- Regidoria de Comunicació

4.1 Aprovar el contracte privat amb la 'XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL' per regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa "Connectats" per al període d'emissió comprès entre l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022, a més d'acceptar els ingressos.

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Adjudicació obra de "rehabilitació de les façanes, coberta i exteriors de la Torre del Pont” (CONT2200068).  

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta