Sessió JGL 2022/28 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de j...

Sessió JGL 2022/28 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 19/07/2022 13:30h Publicat el: 26/07/22 15:15h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/27 Ordinària 12/07/2022

2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

2.1 Llicència Obres Via Pública. Exp. núm. 3043-2022/11713

2.2 Llicència Obres via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1001

2.3 Llicència Obres via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1004

2.4 Llicència Obres via Pública. Exp. núm. 3043-2022/1009

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert d’acord amb l’article 156-158 de la LCSP 2017 del contracte  “Obres de millora de les connexions del camí del riu a Castellar del Vallès” CONT2200085

4.- Regidoria de Projectes Urbans

4.1 Aprovar les modificacions substancials de l'expedient d'obres OMA2100038, C. Josep Anselm Clavé 10

4.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100054, Ps. Montcau 15

4.3 Rectificació errades materials modificació no substancial llicencia ambiental CELO,SA

4.4 Concedir llicència d'obres majors OMA2100042, Ptge. Mas Olivet 5-7-9

4.5 Declarar la caducitat de l'expedient d'obres majors O-060121, Ptge. Mas Olivet 5-7-9 i retornar els avals dipositats

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Adjudicar el Lot 1 Plaça Emili del contracte “Obra de millora de places – Plaça Forjador i Plaça Emili Altimira” (CONT2200058), a l’empresa ISEOVA, S.L. Adjudicar el Lot 2 Plaça Forjador del contracte “Obra de millora de places – Plaça Forjador i Plaça Emili Altimira” (CONT2200058), a l’empresa ISEOVA, S.L.

5.2 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Joventut, per a l'any 2021

5.3 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Feminisme, per a l'any 2021

5.4 Aprovació justificació de subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d’Esports, per a l'any 2021

5.5 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Associació de Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

5.6 Justificació de subvenció nominativa a entitats sense afany de lucre per a l’any 2021 a l’entitat Associació Juvenil Vilabarrakes

5.7 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

5.8 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a Associació Cultural Arxiu d’Història de Castellar Arxius, de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

5.9 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’entitat Museu de L’Antoni (Antonio Martinez Andreu), de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

5.10 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Club Cinema de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

5.11 Aprovació justificació de la subvenció nominativa a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès, per a l'any 2021

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta