Sessió PLE 2022/07 Ordinària de Ple Municipal del 19 de juliol de...

Sessió PLE 2022/07 Ordinària de Ple Municipal del 19 de juliol de 2022

Ple Municipal - Ordinària 19/07/2022 19:00h Publicat el: 29/09/22 15:47h

Observacions de la sessió:

 a)    Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior.-

 PLE2022/6 Ordinària 28/06/2022.

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia; de la número 877 a la 1010.-

3.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.-

4.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, segon trimestre de 2022.-

5.- Aprovar el compte general de l'exercici 2021.-

6.- Aprovació inicial de la sisena modificació de l'ordenança general de preus públics, en el seu annex 3 de preus públics dels serveis socioculturals, de l'annex  4 dels preus públics del servei de les escoles bressol i l'annex 5, dels preus públics del servei de l'escola de música.-

7.- Aprovació del Pla de mesures antifrau, que resultarà d'aplicació a l'execució dels projectes executats per l'ajuntament que siguin finançats amb càrrec als fons del pla de Recuperació, transformació i resilència.-

8.- Assumptes sobrevinguts.-

b)    Part deliberativa i de control

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció subvencions entitats".- RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció per reclamar l'aprovació de l'estatut de municipi rural".-

11.- Proposicions i mocions sobrevingudes.-

12.- Precs i preguntes.-

  Anar als documents
  0h 00' 51'' 0 Intervencions
  0h 04' 12'' 6 Intervencions
  1h 11' 04'' 0 Intervencions
  1h 37' 16'' 0 Intervencions
  1h 37' 19'' 2 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta