Sessió JGL 2022/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de j...

Sessió JGL 2022/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de juliol de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 12/07/2022 13:30h Publicat el: 20/07/22 10:32h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

 JGL2022/26 Ordinària 05/07/2022

2.- Regidoria d'Atenció Social

 2.1 Conveni de col·laboració entre l' Ajuntament de Castellar del Vallès i Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. per a  combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica.

3.- Regidoria de Projectes Urbans

 3.1 Declarar que es procedent aplicar la bonificació de l'ICIO a la llicència d'obres menors 2414-2021/928, C. Santa Perpètua 6.

4.- Regidoria de Transició Ecològica

 4.1 Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i Caritas Diocesana de Terrassa i Formació i Treball Empresa d’Inserció S.L.U. pel desenvolupament del “Projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba usada al municipi de Castellar del Vallès.

5.- Regidoria de Serveis Generals

 5.1 Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc d’homologació a professionals i/o empreses per prestar el servei de formació, conversa i activitats per la promoció de la llengua anglesa als/les ciutadans/es de Castellar del Vallès (CONT1900127)

 5.2 Pròrroga de la Concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per a la instal·lació i explotació de diverses atraccions de fira per a la Festa Major, Festa de Nadal i Festa de Primavera, CONT2100084.

6.- Assumptes sobrevinguts

6.1   Aprovar l’expedient i la convocatòria per procediment obert d’acord amb l’article 159 de la LCSP 2017 del contracte  “Obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l’Eixample de Castellar del Vallès – diversos vials”, LOT 1  

6.2   Iniciar licitació del Servei de planificació, dinamització i seguiment del Consell d'Infants i del Consell d'Adolescents del municipi CONT2200092  

6.3   Modificar (error material) de l'oferta pública d'estabilització del personal temporal.  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta