Sessió JGL 2022/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de ju...

Sessió JGL 2022/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 05/07/2022 13:30h Publicat el: 13/07/22 10:39h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/25 Ordinària 28/06/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Declarar que es procedent aplicar la bonificació de l'ICIO de la llicència d'obres menors 2414-2022/423, C. Ermot 8

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Llicència Obres via Pública. Exp. 3043-2022/908

3.2 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/910

3.3 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/912

3.4 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/913

3.5 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/914

3.6 Llicència Obres Via Pública. Exp. 3043-2022/915

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents i aprovar la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat no sotmès a regulació harmonitzada per a la contractació del servei artístic per la realització del concert de Joan Dausà en el marc de la festa major de Castellar del Vallès 2022.

4.2 Subministrament i instal·lació de parcs infantils mitjançant adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) lot 1 en la modalitat de compra CONT2200114.

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per proveir en propietat una plaça vacant personal laboral, tècnic/a grau mitjà, mitjançant concurs oposició, torn promoció interna (codi convocatòria OPO 2022-2).  

5.2 Aprovar la relació 193 d'obligacions  amb reconeixement extrajudicial.  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta