Sessió PLE2022/06 Ordinària de Ple Municipal del 28 de juny de 2022

Ple Municipal - Ordinària 28/06/2022 19:00h Publicat el: 20/07/22 12:14h

Observacions de la sessió:

 
a) Part resolutiva
1.- Aprovació acta anterior
PLE2022/5 Ordinària 31/05/2022
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
De la número 751 a la 876 del 2022
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació del Ple.
4.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 19 de juliol de 2022
5.- Restar assabentats de la no presentació de sol·licituds per optar al nomenament al Jutge/essa de Pau suplent/a de Castellar del Vallès
6.- Segona pròrroga de la concessió de l'escola bressol municipal El Coral, CONT1100017
7.- Tercera pròrroga de la concessió de l'escola bressol municipal Colobrers, CONT090005
8.- Rectificació error material aprovació modificació de crèdit 2/2022
9.- Declarar la caducitat del procediment d’atermenament de la finca Turell amb la confrontació de les finques de titularitat municipal del Balcó de Sant Llorenç, iniciat en sessió ordinària del Ple de la corporació del 30 de novembre de 2021
10.- Aprovació inicial de l’inventari de camins municipals de Castellar del Vallès.
11.- Assumptes sobrevinguts
b)   Part deliberativa i de control
12.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar
13.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC en relació a l’acord per a la construcció del Tram Terrassa-Sabadell de la Ronda del Vallès
14.- Proposicions i mocions sobrevingudes
15.- Precs i preguntes
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 07' 43'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 35' 58'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 00' 57'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 01' 03'' 0 Intervencions Copia hipervincle