Sessió JGL 2022/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 31 de m...

Sessió JGL 2022/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 31 de maig de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 31/05/2022 13:30h Publicat el: 08/06/22 14:29h

Observacions de la sessió:

 

I. EN ACTE PúBLIC
Els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:
1.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.1 Autoritzar la compatibilitat activitat privada a la treballadora municipal Marina Antúnez Ferrer
  
II. EN ACTE NO PúBLIC
Un cop finalitzats els punts anteriors, es tractaran els següents punts en acte no públic, en presència de l’Alcalde i els regidors que formen part de la Junta de govern local:
2.- Aprovació acta anterior
JGL2022/20 Ordinària 24/05/2022
3.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
3.1 Aprovar convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de primera pintor.
3.2 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per proveir en propietat cinc places vacants d'agents de policia prevista a l'OPO 2022.
4.- Regidoria de Projectes Urbans
4.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100032, C. Jeies 47
4.2 Declarar la caducitat de l'expedient d'obres majors O-050056, C. Jeies 47 i retornar l'aval dipositat
4.3 Aprovar projecte de subministrament i col·locació d'elements de parkour a la zona verda central del polígon del Pla de la Bruguera.
5.- Regidoria d'Habitatge
5.1 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a l’Acord de 2 de maig de 2022 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials I Ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social.
6.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
6.1 Projecte executiu obra de Instal•lació de plaques solars fotovoltaiques i Aerotèrmia per a la producció d’ACS a 6 equipaments municipals del municipi de Castellar del Vallès
7.- Regidoria d'Economia
7.1 Aprovar ajuts socials a famílies de caràcter econòmic
8.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta