Sessió PLE2022/04 Ordinària de Ple Municipal del 26 d'abril de 2022

Sessió PLE2022/04 Ordinària de Ple Municipal del 26 d'abril de 2022

Ple Municipal - Ordinària 26/04/2022 19:00h Publicat el: 08/06/22 12:34h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2022/3 Ordinària 29/03/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia

De la número 428 a la 550 del 2022

3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació del Ple.

4.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

5.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2022.

6.- Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, any 2021, primer trimestre 2022 i finalització pla.

7.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 2/2022 del pressupost de l'ajuntament.

8.- Assumptes sobrevinguts.

b)   Part deliberativa i de control

9.-  Moció presentada pel grup municipal d'ERC que té per títol “Xarxa d'itineraris saludables”.

10.- Moció presentada pel grup municipal SOM de Castellar PSC-CP que té per títol “Acord de coresponsabilitat i cogovernança amb el món local pel que fa al foment i al finançament de l’educació de 0-3 anys a Catalunya”.

11.- Moció presentada pel grup municipal SOM de Castellar PSC-CP que té per títol “Avortament sense assetjament”.

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

12.1 Moció presentada pel grup municipal SOM-PSC CP que té com a títol "Moció de suport al manifest dels representats de la comunitat educativa de Castellar del Vallès respecte de la vaga de docents

13.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 06' 05'' 0 Intervencions
  0h 46' 04'' 0 Intervencions
  2h 16' 23'' 2 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta