Sessió PLE 2022/03 Ordinària de Ple Municipal del 29 de març de 2022

Sessió PLE 2022/03 Ordinària de Ple Municipal del 29 de març de 2022

Ple Municipal - Ordinària 29/03/2022 19:00h Publicat el: 28/04/22 12:10h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior.-

 PLE2022/2 Ordinària 22/02/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.-

 De la número 237 a la 427 del 2022

3.- Donar compte al Ple de l’acord de la junta de govern local pres en sessió de 15 de març de 2022, amb caràcter d’urgència, aprovant la compareixença de l’Ajuntament com a part codemandada en un recurs contenciós administratiu davant del TSJC.-

 4.- Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2021.-

 5.- Donar compte de la relació de contractacions i nomenaments d'urgència.-

 6.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).-

 7.- Aprovació del Text refós del Conveni col·lectiu i Pacte de condicions de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.-

 8.- Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual V del POUM (MPPOUM5).-

 9.- Assumptes sobrevinguts.-

    b) Part deliberativa i de control

 10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "No a la guerra".-

 Esmena a la totalitat:

-  Moció presentada pel grup municipal de JxC de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra

 11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Per l'anàlisi de la siutació actual i la planificació dels equipaments esportius.-

 12.- Proposicions i mocions sobrevingudes.-

 13.- Precs i preguntes.-

  Anar als documents
  0h 00' 40'' 1 Intervencions
  0h 12' 02'' 0 Intervencions
  2h 31' 05'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta