Sessió JGL 2022/9 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de mar...

Sessió JGL 2022/9 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de març de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 08/03/2022 13:30h Publicat el: 17/03/22 11:57h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/8 Ordinària 01/03/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000040, Ptge. Virreina 26

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100036, C. Avet 87

2.3 Aprovar l'autorització d'ús i obres provisionals OMA2100025, C-1415a km 26,860-marge esquerra, El Brunet

2.4 Restar assabentats i donar conformitat a la designació dels càrrecs socials de la Junta de Compensació del  Subsector 1 del Pla Parcial de Can Bages

2.5 Restar assabentats i donar conformitat a la designació dels càrrecs socials de la Junta de Compensació del Subsector 2 del Pla Parcial de Can Bages

2.6 Acordar l'alta de la llicència de gual situat al carrer Solsonès, 19

2.7 Acordar l'alta de la llicència de gual situat al carrer Osona, 20

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Projecte línia nova BT de 400V per a nou subministrament de 176,92kW de CD 25431 ref.0000406170 emplaçada al C/ Montcada amb Av. Sant Esteve, 80-82 URBà

3.2 Obra per escomesa directe per a subministrament de gas natural al C/ Balmes, 6 URBà, ref GDEC4222010034

3.3 Atorgar la llicència municipal d’obres a la via pública expedient núm. 2022/2918 - C/PASSEIG, 82

4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

4.1 Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció de personal laboral temporal per ocupar plaça tècnics especialistes, lloc treball tècnic auxiliar biblioteca, fins a la seva cobertura definitiva i la constitució borsa de treball temporal específica tècnics auxiliars biblioteca.

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Adjudicar el contracte Servei de treballs auxiliars i control d’accessos de les instal·lacions esportives municipals (IEM) SARHA procediment obert i tramitació ordinària, CONT2100137

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta