Sessió JGL 2022/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de fe...

Sessió JGL 2022/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de febrer de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 22/02/2022 13:30h Publicat el: 03/03/22 14:14h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/6 Ordinària 15/02/2022

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100026, C. Major 120, bx-1 i bx-2

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100040, C. Malvasia 13

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100034, C. Itàlia 15

2.4 Acceptar el desistiment de la sol·licitud d’innecessarietat de parcel·lació IUR2100113, C. Terra Alta núm. 97-99

2.5 Aprovar la correcció de l'error en la llicència d'obres majors OMA2000018, C. Retir 4-6

2.6 Aprovar l'ocupació de via pública, durant 6 mesos, per les obres OMA1900032, C. Lleida 32

2.7 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA2100021 per la renúncia de l'arquitecte tècnic

3.- Regidoria de Serveis Generals

3.1 Adjudicar el Servei de gestió de l'equipament juvenil i de la dinamització de projectes de participació juvenil, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, CONT2100145

3.2 Adjudicar el Servei per a desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres per a menors en seguiment dels Serveis Socials municipals, procediment Obert i tramitació Ordinària, CONT2100148

4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

4.1 Aprovar alta llicència gual situat al carrer Pont, 13

4.2 Aprovar alta llicència gual situat al carrer Pont, 11

4.3 Aprovar alta llicència gual situat al carrer Pont, 9

4.4 Aprovar alta llicència gual situat al carrer Girona, 4

4.5 Llicència Obres a la Via Pública núm. 2022/1933. Escomesa Elèctrica C/Itàlia esq. s/n Bretanya.

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1   Declarar l'arxiu de la sol·licitud d'obres majors OMA1900016, C. Malvasia 13  

5.2   Adjudicar el contracte d'obres de reurbanització de barreres arquitectòniques - Carrer Catalunya (CONT2100100)  

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta