Sessió JGL 2022/05 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de febrer de 2022

Junta de Govern Local - Ordinària 08/02/2022 13:30h Publicat el: 15/02/22 15:09h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2022/4 Ordinària 01/02/2022

2.- Regidoria d'Habitatge

2.1 Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Castellar del Vallès del Programa de Mediació per al lloguer Social 2022

2.2 Addenda pròrroga conveni col·laboració i encàrrec de gestions  entre l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, relatiu a la Borsa de Mediació 2022

3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment

3.1 Aprovar llicència de gual carrer àngel Guimerà, 7

3.2 Aprovar la baixa de la llicència de gual de la finca situada al carrer Bassetes, 31

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Modificar la distribució pluriennal de la despesa del contracte basat en Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari (Exp. 2018.09), CONT2100069

4.2 Adjudicar el contracte de servei de la gestió i programació del cinema i projeccions audiovisuals (CONT2100103)

5.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

5.1 Aprovar convocatòria i bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs mobilitat interadministrativa, del lloc de treball de Director/a Serveis Jurídics i Contractació.

6.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo