Sessió PLE 2022/01 Ordinària de Ple Municipal del 25 de gener de 2022

Sessió PLE 2022/01 Ordinària de Ple Municipal del 25 de gener de 2022

Ple Municipal - Ordinària 25/01/2022 19:30h Publicat el: 02/03/22 12:19h

Observacions de la sessió:

   a)   Part resolutiva

 1.- Aprovació acta anterior

PLE2021/12 Ordinària 21/12/2021

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia

De la número 1530/2021 a la 74/2022

3.-   Ratificar el decret número 1533 de data 20 de desembre de 2021 de modificació de la convocatòria del ple de desembre de 2021, en quant a la forma de celebració.

4.-   Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local,

5.-   Donar compte de la relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

6.-   Aprovar l’increment de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament exercici 2022.

7.-   Aprovar el protocol addicional per a 2022 del conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

8.-   Rectificar determinades errades materials observades a la proposta d' acord de ple de data 21 de desembre de 2021 relatiu a l'adjudicació del contracte de servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius de Castellar del Vallès (CONT2000097)

9.-   Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2022

10.- Assumptes sobrevinguts

    b)   Part deliberativa i de control

 11.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC per al reforç dels recursos d'atenció primària a Castellar del Vallès per fer front a la pandèmia

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

13.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 00' 55'' 0 Intervencions
  0h 01' 24'' 2 Intervencions
  0h 27' 45'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta