Sessió PLE 2021/12 Ordinària de Ple Municipal del 21 de desembre ...

Sessió PLE 2021/12 Ordinària de Ple Municipal del 21 de desembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 21/12/2021 19:00h Publicat el: 26/01/22 14:28h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 21 de desembre de 2021

2.- Aprovació acta anterior

PLE2021/11 Ordinària 30/11/2021

3.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la número 1402 a la 1529

4.- Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de govern local en sessió de 9 de desembre de 2021 en relació a les Resolucions fermes recaigudes en els recursos contenciosos interposats contra l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l'any 2017 i la modificació del ROM (article 89.bis).

5.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de desembre d'aprovació del Pla anual normatiu municipal de l'any 2022

6.- Adjudicar el contracte de servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius de Castellar del Vallès (CONT2000097)

7.- Aprovació modificació 4 - 2021 de la relació de llocs de treball i refosa per al 2022.

8.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

9.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar al Govern de la Generalitat a la suspensió de l'impost de CO2

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molta alta tensió

11.- Proposicions i mocions sobrevingudes

12.- Precs i preguntes

  Anar als documents
  0h 01' 26'' 0 Intervencions
  0h 35' 15'' 0 Intervencions
  1h 25' 25'' 0 Intervencions
  1h 37' 24'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta