Sessió JGL 2021/41 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de n...

Sessió JGL 2021/41 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de novembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 30/11/2021 13:30h Publicat el: 09/12/21 14:49h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/40 Ordinària 23/11/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Informar favorablement la tramitació de l’expedient corresponent a l’ús i obres provisionals per la implantació d’un cartell publicitari a la finca situada al polígon 19 parcel·la 179 d’El Brunet (C-1415a km 26,86 marge esquerre) OMA2100025

2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000031, C. Espígol 1-3

2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100028, Av. Castellar 48

3.- Regidoria de Cooperació i Nova Ciutadania

3.1 Renovació per a l’any 2022 del  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la Fundació Autònoma Solidària, i la Universitat Autònoma de Barcelona per al programa d’acollida de persones refugiades.

4.- Regidoria de Serveis Generals

4.1 Aprovar la segona prorroga del contracte de subministrament de vestuari, calçat i complements de la Policia Local (CONT1800158)

4.2 Iniciar licitació del Servei de gestió de l'equipament juvenil i de la dinamització de projectes de participació juvenil, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, CONT2100145

4.3 Aprovar el desistiment del contracte de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals de Castellar del Vallès (CONT2100067)

4.4 Disposar l'adhesió a l'Acord marc de subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d'actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.08) i contractar les prestacions 17 i 19 i els complements 19, 11b i 12c, CONT2100143

4.5 Iniciar la licitació del Servei de treballs auxiliars i control d’accessos de les instal·lacions esportives municipals (IEM), procediment Obert SARHA, participació reservada a CET i tramitació ordinària, CONT2100137

5.- Assumptes sobrevinguts

5.1 Aprovar projecte d'obres amb caràcter d'urgència per aprovar contracte menor d'obres CONT2100169 per a la instal·lació d'una xarxa de protecció a la coberta de la piscina Puigvert a la població de Castellar del Vallès.

5.2 Disposar l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc de Subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) i aprovar la contractació mitjançant la modalitat de compra dels següents béns del lot 1 Subministrament i instal·lació d’àrees de jocs infantils: Sublot 1.1 3 elements en plàstic, Sublot 1.2 4 elements en plàstic i Sublot 1.3 5 elements en metall i en plàstic, CONT2100166.

5.3 Aprovar la modificació de diverses tarifes de preus públics per a 2022

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta