Sessió PLE 2021/10 Ordinària de Ple Municipal del 18 d'octubre de...

Sessió PLE 2021/10 Ordinària de Ple Municipal del 18 d'octubre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 18/10/2021 19:00h Publicat el: 10/12/21 13:42h

Observacions de la sessió:

A) Part resolutiva
1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 18 d'octubre de  2021
2.- Aprovació de l’acta anterior
PLE2021/9 Ordinària 28/09/2021
3.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, de la número 1060 a la 1158
4.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
5.- Donar compte relació contractació urgència
6.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball 2/2021
7.- Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per a 2022
8.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, per la prestació dels serveis de cementiri.
9.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscal 2022
10.- Aprovació provisional modificació puntual POUM 5
11.- Aprovació del text de la 2a addenda (pròrroga i adhesió de municipis) del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments del Vallès Occidental i Oriental per a la prestació conjunta del servei de taxi en els seus àmbits territorials.
12.- Aprovar inicialment la primera modificació de l’Ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d’animals de Castellar del Vallès.
13.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
14.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre la modificació de l'ordenança de circulació
15.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Mesures urgents per impulsar la rehabilitació en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència. RETIRADA DE L'ORDRE DEL DIA
16.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC contra l’increment de preus de l’electricitat i per a la implantació de mesures d’ajuda social
17.- Moció presentada pel grup municipal de JxC per la creació d'àrees de "petó i adéu" al voltant dels centres escolars i pel foment de la mobilitat sostenible. RETIRADA DE L'ORDRE DEL DIA
18.- Proposicions i mocions sobrevingudes
19.- Precs i preguntes
  Anar als documents
  0h 01' 51'' 0 Intervencions
  0h 03' 49'' 3 Intervencions
  1h 53' 59'' 1 Intervencions
  2h 11' 50'' 0 Intervencions
  2h 42' 46'' 0 Intervencions
  2h 42' 54'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta