Sessió JGL 2021/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de setembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 21/09/2021 13:30h Publicat el: 29/09/21 12:26h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/30 Ordinària 14/09/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar el projecte de canvi de les fusteries exteriors de Can Massaveu
2.2 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100076, Passeig Tolrà 10 i 12
2.3 Declarar que és procedent aplicar la bonificació del 95% de l'ICIO de les obres menors OMe 2021/467
2.4 Renúncia i devolució ICIO llicència d'obres majors OMA2000014, Ctra. Sabadell 6, bx-4a
2.5 Suspendre l'execució de les obres amb llicència O-050052 per la renúncia de l'arquitecte i l'arquitecte tècnic
2.6 Acceptar del desistiment de la sol·licitud de llicència d'obres majors OMA2100013, C. Passeig 102
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Línia aèria de baixa tensió a 400V per a variant de línia a 3*230/400V C/ Vallès, 15
3.2 Línia nova LSMT 25 KV al C/ De les Fàbregues
3.3 Projecte d'execució de línia subterrània de baixa tensió a 400V per provisional d'obres a 5,75KW des de C.C 100533, referència 366896 a l'Avinguda de Castellar, 48
3.4 Donar continuïtat a la LSMT existent a 25KV "CASTELLAR4" d'unió del CD SA50310 i del seccionador S7842, degut al desmantellament del CD SA50309, al C/ Vallès,15
3.5 Escomesa directa per subministrament de gas natural al C/ Cingles, 27
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Adjudicar el contracte de subministrament de vehicles elèctrics d'ocasió (CONT2100099)
4.2 Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01) Lot 4 Defensa Jurídica i reclamació de danys, i contractar la Pòlissa a favor de la mercantil ARAG SE, Sucursal en España, CONT2100066
5.- Regidoria d'Activitat Econòmica
5.1 Autorització ocupació temporal parada 9 mercat municipal
6.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo