Sessió JGL 2021/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 de maig de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 25/05/2021 13:30h Publicat el: 04/06/21 11:29h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/18 Ordinària 18/05/2021
2.- Regidoria de Transició Ecològica
2.1   Aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'empresa ECOEMBALAJES ESPAñA, S.L. (ECOEMBES) pel projecte de desenvolupament del projecte RECICLOS.
3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1   Aprovar inicialment el projecte d'obres de "Millores accessibilitat dependències municipals carrer Portugal".
3.2   Concedir llicència d'obres majors OMA2100005, C. Arbreda 18
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1   Aprovar llicència d'obertura de rasa per ampliar la xarxa de gas al C. de les Roques, 1 -URBA ref. GDEC42210400232001
4.2   Aprovar llicència d'obertura de rasa per ampliar xarxa de gas al C. Guinart,11 Ref. GDEC4221040017
4.3   Aprovar llicència d'obertura de ras per a soterrat línia subterrània de baixa tensió a 400 V per variant des del C.D.21767
4.4   Concedir llicència per obertura de rasa per escomesa directa de gas al C. Avet, 81
4.5   Aprovar llicència per renovació de ramal per manteniment d'escomesa de Gas Natural al C. Prat de la Riba, 1 Exp. 2021/7984
4.6   Aprovar llicència per ampliació de potència de 0a 44 Kw, en baixa tensió a 400 V al C. Passatge de la Noguera, 5  - Exp. 2021/8022 Ref. 299756
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1   Adjudicar el contracte de servei de control de plagues en l'espai públic i la xarxa de clavegueram i pluvials pública de Castellar del Vallès (CONT2100022)
5.2   Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) i aprovar la contractació a l’adjudicatària del lot 5.2 del Subministrament, sense instal·lació, de 54 papereres còniques, CONT2100051
5.3   Adjudicar el Servei d'assegurança de vehicles integrants de la flota, mitjançant procediment Obert simplificat abreujat, CONT2100028
5.4   Iniciar la licitació d'obres d'eliminació del fibrociment i instal·lació fotovoltaica a l'Espai Tolrà (CONT21000038)
6.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
6.1   Aprovar la minuta per la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de seguretat viària, així com dels seus annexos.
7.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo