Sessió PLE 2021/4 Ordinària de Ple Municipal del 30 de març de 2021

Sessió PLE 2021/4 Ordinària de Ple Municipal del 30 de març de 2021

Ple Municipal - Ordinària 30/03/2021 19:00h Publicat el: 06/05/21 20:11h

Observacions de la sessió:

 a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta Anterior
PLE2021/3 Ordinària 23/02/2021
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 179 a la 351)
3.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
4.- Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2020
5.- Donar compte de l'informe de l'interventor relatiu a resolucions adoptades per l'alcalde en l'any 2020 contràries a les objeccions efectuades
6.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 1/2021 del pressupost de l'ajuntament
7.- Aprovar inicialment ordenança subvencions a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència dels efectes econòmics de la COVID-19, per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual
8.- Aprovació inicial modificació puntual POUM V
9.- Assumptes sobrevinguts
b) Part deliberativa i de control
10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - una vila accessible i gaudible per a tothom
11.- Moció per a la creació d'una empresa municipal per a l'impuls i la gestió de l'habitatge públic de Castellar.
12.- Moció presentada pel grup municipal ERC - Suport a l'amnistia
13.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Escola d'adults
14.- Proposicions i mocions sobrevingudes
15.- Precs i preguntes

 

  Anar als documents
  0h 00' 38'' 0 Intervencions
  1h 29' 02'' 9 Intervencions
  2h 02' 21'' 0 Intervencions
  3h 12' 30'' 0 Intervencions
  3h 12' 36'' 12 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta