Sessió PLE 2021/2 Ordinària de Ple Municipal del 26 de gener de 2021

Ple Municipal - Ordinària 26/01/2021 19:00h Publicat el: 18/03/21 13:52h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva
1.- Aprovació actes anteriors
PLE2021/1 Extraordinària amb urgència 19/01/2021
PLE2020/13 Ordinària 21/12/2020
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 2020/1392 a la 2021/55)
3.- Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de govern local en sessió del 12 de gener de 2021 en relació a les Resolucions fermes recaigudes en els recursos contenciosos interposats contra l'aprovació definitiva del POUM de Castellar del Vallès
4.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
5.- Aprovació retribucions del personal al servei de l'Ajuntament 2021.
6.- Aprovació inicial modificació puntual POUM IV
7.- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic d’assignació d’ús a una reserva d’equipament - piscina Colobrers
8.- Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2021
9.- Assumptes sobrevinguts
 b) Part deliberativa i de control
10.- Moció presentada pel grup municipal Cs per la millora de les condicions laborals de la policia local de Castellar
11.- Moció presentada pel grup municipal JxC - per fer front a la crisi de la Covid-19 des del consens
12.- Proposicions i mocions sobrevingudes
13.- Precs i preguntes
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 00' 26'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 41' 10'' 4 Intervencions Copia hipervincle
  0h 49' 11'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 46' 32'' 4 Intervencions Copia hipervincle