Sessió PLE2020/12 Ordinària de Ple Municipal del 24 de novembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 24/11/2020 19:00h Publicat el: 19/11/20 17:54h

Observacions de la sessió:

 

A) Assumptes institucionals previs 
- Lectura manifest 25N 2020:  Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
- Declaració institucional: Dia universal de la infància 2020- declaració unitària de l’Ajuntament de Castellar del Vallès  -ciutat amiga de la infància-
 B) Part Resolutiva
 1.- Aprovació actes anteriors
PLE2020/11 Ordinària 20/10/2020
PLE2020/10 Extraordinària 20/10/2020
 2.-   Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1.076 a la 1.226
 3.-   Donar compte al Ple de la resolució número 1140/2020 de data 3 de novembre, als efectes de la seva ratificació
 4.-   Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
 5.-   Donar compte relació de contractacions i nomenaments d'urgència.
 6.-   Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2020
 7.-   Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 4/2020 del pressupost de l'ajuntament
 8.-   Aprovar una addenda extraordinària al conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès
 9.-    Aprovació inicial de la segona modificació de l’Ordenança reguladora de l’edificació
 10.-  Assumptes sobrevinguts
 C) Part deliberativa i de control 
11.-   Moció del grup municipal JxC - per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment de les franges exteriors de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
12.-   Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus Next Generation EU
13.-   Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat
14.-    Moció del grup municipal Som de Castellar - PSC - de suport al mon local del teixit  esportiu
15.-   Moció grup municipal d'ERC - augment de seguretat
16.-   Moció del grup municipal d'ERC - Sostenibilitat recollida residus
17.-   Moció del grup municipal d'ERC - per integrar en una major rellevància al portal web de l’Ajuntament el SIAD, les polítiques de Feminisme i el Pla d’Igualtat de dones i homes a la vida local.
18.-   Moció del grup municipal d'ERC - per avançar en la igualtat de gènere incorporant més dones a la policia municipal
19.-  Proposicions i mocions sobrevingudes
20.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Google+
  No hi ha índex de vídeo