Sessió JGL 2020/3 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de ge...

Sessió JGL 2020/3 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de gener de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 21/01/2020 09:30h Publicat el: 29/01/20 14:39h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/2 Ordinària 14/01/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Baixa de llicència de gual del c Puigvert, 2A.
3.- Regidoria d'Habitatge
3.1 Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per l'any 2020
3.2 Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Castellar del Vallès relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer Social situada en aquest municipi, per a l'any 2020
4.- Regidoria de Transició Ecològica
4.1 Aprovar conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per l'execució dels treballs del projecte "Memòria valorada de la restauració del tram del Riu Ripoll entre el Pont de Turell i la resclosa de la Font de la Riera".
5.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
5.1 Llicencia obres Via Pública núm.2019-13484
5.2 Llicencia obres Via Pública núm. 2019-13485
5.3 Llicencia obres Via Pública núm. 2019-17244
6.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
6.1 Donar-se per assabentat que la prestació del SAD del Consell Comarcal del Vallès Occidental es realitzarà per la societat PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L.U.
7.- Regidoria de Cultura
7.1 Aprovar les bases reguladores i convocatòria per la participació en la 'Rua de Carnaval' del municipi per l'any 2020.
8.- Assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta