Sessió JGL 2019/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de n...

Sessió JGL 2019/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 19/11/2019 09:30h Publicat el: 28/11/19 17:08h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/38 Ordinària 12/11/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1700020, C. Camamilla 23
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900012, C. Aragó 1-9
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1900011, C. Can Riera 5
2.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900085, C. Martiri 4, 6 i 12
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres via pública nº 2019-14362
3.2 Llicencia obres via pública nº 2019-14675
 4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Aprovar la primera pròrroga del contracte de Servei d’atenció psicològica per a dones i els/les seus/seves fills/filles (“Psicodona”-“Psicoinfància”), CONT1800230 LGENT-2019-11952
4.2 Adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05) CONT1900149
4.3 Modificació subjectiva per l'escissió del CONT1600011 de Fomento de Construcciones y Contratas SA en favor de FCC Medio Ambiente SA
4.4 Modificació subjectiva per l'escissió del CONT1300018 de Fomento de Construcciones y Contratas SA en favor de FCC Medio Ambiente SA
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta