Sessió PLE2019/8 Extraordinària de Ple Municipal del 25 de juny d...

Sessió PLE2019/8 Extraordinària de Ple Municipal del 25 de juny de 2019

Ple Municipal - Extraordinària 25/06/2019 19:00h Publicat el: 02/08/19 12:14h

Observacions de la sessió:

 ORDRE DEL DIA

1.- Prendre coneixement dels decret de l'alcalde del cartipàs.- 

2.- Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.- 

3.- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.- 

4.- Aprovació de la creació i composició de les comissions informatives i la comissió especial de comptes.- 

5.- Aprovació de delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern Local.- 

6.- Nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats.- 

7.- Aprovar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l’ajuntament.- 

8.- Aprovació de les retribucions i assistències dels membres de la Corporació.- 

9.- Aprovació de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.-

  Anar als documents
Document

Convocatòria

Acta