Sessió JGL2019/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 d'abri...

Sessió JGL2019/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 d'abril de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 02/04/2019 17:30h Publicat el: 12/04/19 10:30h

Observacions de la sessió:

 ORDRE DEL DIA

1.- Actes pendents d’aprovar

 JGL2019/12 Ordinària 26/03/2019

 Propostes

 2.- Regidoria de Planificació

 1.- Alta de la llicència de gual de la finca situada al carrer Catalunya xxx.

 2.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres expd. núm. O-030075

 3.- Correcció error taxes de la llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800021

 3.- Regidoria de Manteniment

 1.- Llicencia obres Via Pública núm. de registre (LGENT-20193501)

 2.- Llicencia Obres Via Pública núm. 2019/3756

 3.- Modificació d'errades de la proposta PRP 2019/312 amb nº de registre: 2019-2133

 4.- Assumptes Sobrevinguts

 5.- Precs i Peguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta