Sessió JGL2019/9 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de març...

Sessió JGL2019/9 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de març de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 05/03/2019 17:30h Publicat el: 04/03/19 10:31h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/8 Ordinària 26/02/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Inici licitació servei de suport i manteniment d'aplicacions informàtiques SPAI Sical i SPAI Elector, CONT1900004, mitjançant procediment negociat sense publicitat, article 168.a) 2n LCSP
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors OMA1800007, C. Mina 25
2.- Alta llicència de gual de la finca situada a l’av. Josep Tarradellas, 11, 06 BJ 11, amb referència cadastral 4472801 DG2047S-0048/UE.
3.- Aprovació inicial PMU-02 Can Carner Sud
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicencia obra Via Pública núm. 20191945
2.- Llicencia obres Via Pública núm. 2019/2133
3.- Llicencia obres Via Pública núm. 2019/2271
5.- Assumptes sobrevinguts
6.-Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria