Sessió JGL2019/6 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de feb...

Sessió JGL2019/6 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de febrer de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 12/02/2019 19:30h Publicat el: 22/02/19 10:22h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/4 Ordinària 29/01/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adhesió al contracte derivat núm. 2018.03-D1 d'Acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a Lyreco España SA, CONT1900021
2.- Iniciar la licitació d'obres " Renovació de vials per l'any 2019 : Carrer Canyelles, Sant Sebastià, Ermot, Virgen de la Cabeza, i altres. (CONT1900030) CPV 452233140-2
3.- Aprovar l'adquisició directa amb caràcter onerós del conjunt modular iinstal.lat en el club de tenis municipal
3.- Regidoria de Planificació
1.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres majors expd. OMA1700005
2.- Baixa de llicència de gual del carrer Dr. Vergés, núm. xx
3.- Proposta de resolució provisional de llicència ambiental expd. 201400047.
4.- Pròrroga del conveni amb Associació Ràdio-Taxi Castellar per al transport de viatgers a Can Font i Ca n'Avellaneda, per a l'any 2019
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicència obres via pública núm. 2018-16891
2.- Llicència obres Via Pública núm. 2019/117
3.- Llicencia obres Via Pública núm. 2019-854
4.- Llicencia obres Via Pública núm. 2019/944
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Atorgar premis propis del Concurs d'aparadors de nadal
6.- Regidoria de Cultura
6.1.- Aprovació de les Bases i convocatòria reguladores de participació a la rua de Carnaval
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta