Sessió JGL2018/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 d'oct...

Sessió JGL2018/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 d'octubre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 30/10/2018 17:30h Publicat el: 07/11/18 09:21h

Observacions de la sessió:

 

 
ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/35 Ordinària 23/10/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Iniciar la licitació del contracte d'obres de remodelació de voreres a l'Eixample de Castellar del Vallès (CONT1800208)
2.- Adjudicar el contracte d'obres de "Millora de vials a Castellar del Vallès”CONT1800130)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Donar trasllat de l’acord pres pel Conseller de Territori i Sostenibilitat pel què fa la suspensió de la tramitació dels plans especials urbanístics que tinguin per finalitat la implantació en sòl no urbanitzable, d’una nova activitat de càmping o d’aparcament de caravanes
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via Pública
5.- Regidoria de Cultura
1.- Cessió temporal de l'obra "El poder del sol i la lluna"
6.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Donar d'alta nou titular al local núm.10 del Centre de Serveis
2.- Donar d'alta nou titular al local núm.3 del Centre de Serveis
7.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Cessió i ús de l'escola Bonavista.
8.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
Addenda al Contracte Programa 2016/2019 per la coordinació, cooperació i col·laboració
entre DTSF i l'Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de Serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per als exercicis 2018/2019.
9.- Assumptes sobrevinguts
10.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Acta