Sessió JGL2018/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de ju...

Sessió JGL2018/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 24/07/2018 17:30h Publicat el: 06/09/18 10:22h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar.
JGL2018/26 Ordinària 17/07/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Prorroga contracte prestació distribució de publicacions amb l'entitat TEB Solucions SCCL
2.- Modificar la partida pressupostària d’imputació de la despesa de manteniment d’un equip multifunció digital làser a color destinat a Comunicació, expedient CONT1400023
3.- Iniciar l'expedient de licitació d' obres de "Millora de vials a Castellar del Vallès"(CONT1800130)
4.- Adhesió a l'acord marc del CCDL per al subministrament d'equips informàtics en la modalitat d'arrendament amb opció a compra, expedient CONT1800136
5.- Adjudicar el contracte d'obres de Pavimentació de Vials a les urbanitzacions (CONT1800088)
6.- Prorroga CONT1700103 de serveis d'auxiliars de conversa per a millorar la llengua anglesa de l'alumnat de primària
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800021
2.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800002
3.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700026
4.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800008
5.- Autoritzar les modificacions de la llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700003.
6.- Aprovació inicial de l'avanç del Pla Especial Riu Ripoll
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències via pública
5.- Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natual
1.- Aprovació de l’adjudicació a precari de la parcel•la número 7B de la zona d’horta municipal del Brunet
2.- Aprovació de l’adjudicació a precari de la parcel•la número 11 de la zona d’horta municipal del Brunet
3.- Aprovació de l’adjudicació a precari de la parcel•la número 8B de la zona d’horta municipal del Brunet
4.- Aprovació de l’adjudicació a precari de la parcel•la número 4 de la zona d’horta municipal del Brunet
5.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, Caritas Diocesana de Terrassa i Formació i Treball, empresa d'inserció , per desenvolupament del "Projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipì"
6.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Cessió d’ús equipaments municipals
7.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Signatura del conveni per el desenvolupament del projecte d'especialització i competivilitat territorial del Vallès Industrial ( PECT)
2.- Signatura del conveni de cooperació per a l'exercici del programa " serveis consolidats a l'emprenedoria i l'empresa"
3.- Resolució llicència ambiental exp.2078/07 explotació ramadera de bestiar porcí i boví
8.- Assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Acta